Research Group

Ph.D. students


Kaihui Liu (2013.09 ~ present)

Zhou Zhou (2013.09 ~ present)

Feiyu Wang (2014.09 ~ present)

Xiaoxu Zhang (2014.09 ~ present)

Jiandong Xie (2014.09 ~ present)

Linxiao Yang (2015.09 ~ present)

Qian Wan (2016.09 ~ present)

Bin Wang (2016.09 ~ present)Master students


Xiaoying Li (2010 ~ 2013, co-advised with Prof. Shaoqian Li), received the Excellent Master's Thesis Award, now with Huawei Technologies Co., Ltd.

Yanning Shen (2011 ~ 2014, now with University of Minnesota as a Phd student)

Jia Tong (2011 ~ 2014)

Yumen Liu (2011 ~ 2014, co-advised with Prof. Shaoqian Li)

Fuwei Li (2012 ~ 2015)

Jing Li (2012 ~ 2015)

Yanpeng Ding (2012 ~ 2015)

Weiwei Cai (2012 ~ 2015)

Bo Zhang (2012 ~ 2015)

Lizao Zhang (2013 ~ 2016)

Huifang Lu (2013 ~ 2016)

Hengyao Bao (2013 ~ 2016)

Hongxing Zhao (2013 ~ 2016)

Xingxing Cui (2014 ~ 2017)

Shenghua Chen (2014 ~ 2017)

Xingjian Li (2015 ~ 2018)

Yanlun Wu (2015 ~ 2018)

Dan Zhang (2015 ~ 2018)

Hang Xiao (2015 ~ 2018)

Yao Zheng (2015 ~ 2018)

Wen Cheng (2016 ~ 2019)

Huifen Chen (2016 ~ 2019)

Linyu Zhou (2016 ~ 2019)

Hanyu Wang (2016 ~ 2019)